هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

آغازين
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٢  
*تقدیم به خانم نغمه ثمینی
به خاطر نمایشنامه خواب ئدر فنجان خالی ۱/۴/۱۳۸۲

ساعتی واژگون
برديواری شکسته
حضور تنهايی مرد
در تنهايی زن
سقوط دانه های شن
بر تنهايی ساکت آب
خودمان هم
مثل عکس هاي مان
دست مثله کننده ی زمان
ما را ورق مي زند