هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

خدای گان
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٧  
خداي گان مرده هيچ گاه سخن نمي گويند
من به همين دو چشم ديدم
دي شب...
در زير تخت زني لكاته كه از هجوم آرامش مردي
...نفس نفس مي زد
خدايي مرده
زشت ترين صورت روي زمين بود
خداي مرده كه شعر نمي خواند
شايد امشب....
در زير آسمان خدايي كه از آفرينش انسان
... نفس نفس مي زند
زني لكاته
زيبا ترين مرده ي اين جهان باشد
25/4/81