هودار( نگه دارنده خوبی)!

چراغی اینجا روشن خواهم کرد، چراغی به کیفر تنهاییم.

گناه
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢٧  
گ
يك تشت از سياهي پر مي شود
ن
من كه امروز
با يك نگاه آغاز شدم
آ
امروز يا فردا ؟هنوز يا هيچ كس ؟
اين من ؟
يا آن؟
كدام يك؟
شايد هيچ...
شايد هيچ به توان هيچ...
شايد همه در هم ضرب
شايد عشق براي همه منها
شايد فقط همين يك چيز بماند
كه بگويي
ه
29/3/81